TRACE là gì? Nghĩa của từ trace

TRACE là gì?

TRACE“Tropical Responses to Altered Climate Experiment” trong tiếng Anh.

TRACE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TRACE“Tropical Responses to Altered Climate Experiment”.

Tropical Responses to Altered Climate Experiment: Các ứng phó nhiệt đới đối với thử nghiệm khí hậu thay đổi.

Một số kiểu TRACE viết tắt khác:

Trade Reporting And Compliance Engine: Công cụ Tuân thủ và Báo cáo Thương mại.

Transition Region And Coronal Explorer: Vùng chuyển tiếp và người khám phá Coronal.

Giải thích ý nghĩa của TRACE

TRACE có nghĩa “Tropical Responses to Altered Climate Experiment”, dịch sang tiếng Việt là “Các ứng phó nhiệt đới đối với thử nghiệm khí hậu thay đổi”.