TSER là gì? Nghĩa của từ tser

TSER là gì?

TSER“Trans Student Educational Resources” trong tiếng Anh.

TSER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TSER“Trans Student Educational Resources”.

Trans Student Educational Resources: Tài nguyên Giáo dục Chuyển đổi Sinh viên.

Một số kiểu TSER viết tắt khác:

Two-phase System Experiment Rack: Giá thí nghiệm hệ thống hai pha.

Tom Swift Electric Rifle: Súng trường điện Tom nhanh.

Targeted Socio-Economic Research: Nghiên cứu kinh tế xã hội mục tiêu.

Giải thích ý nghĩa của TSER

TSER có nghĩa “Trans Student Educational Resources”, dịch sang tiếng Việt là “Tài nguyên Giáo dục Chuyển đổi Sinh viên”.