TTM là gì? Nghĩa của từ ttm

TTM là gì?

TTM“Trailing Twelve Months” trong tiếng Anh.

TTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTM“Trailing Twelve Months”.

Trailing Twelve Months: Kéo dài mười hai tháng.
Được sử dụng trong lĩnh vực tài chính, khi đề cập đến việc báo cáo số liệu trong 12 tháng liên tiếp vừa qua.

Giải thích ý nghĩa của TTM

TTM có nghĩa “Trailing Twelve Months”, dịch sang tiếng Việt là “Kéo dài mười hai tháng”.