TTTM là gì? Nghĩa của từ tttm

TTTM là gì?

TTTM“Trung tâm thương mại” trong tiếng Việt.

TTTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTTM“Trung tâm thương mại”.

Trung tâm thương mại.

Giải thích ý nghĩa của TTTM

TTTM có nghĩa “Trung tâm thương mại” trong tiếng Việt.