TTTON là gì? Nghĩa của từ ttton

TTTON là gì?

TTTON“Thụ tinh trong ống nghiệm” trong tiếng Việt.

TTTON là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTTON“Thụ tinh trong ống nghiệm”.

Thụ tinh trong ống nghiệm.

Giải thích ý nghĩa của TTTON

TTTON có nghĩa “Thụ tinh trong ống nghiệm” trong tiếng Việt.