TTXH là gì? Nghĩa của từ ttxh

TTXH là gì?

TTXH“Trật tự xã hội” trong tiếng Việt.

TTXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTXH“Trật tự xã hội”.

Trật tự xã hội.

Giải thích ý nghĩa của TTXH

TTXH có nghĩa “Trật tự xã hội” trong tiếng Việt.