TTXVN là gì? Nghĩa của từ ttxvn

TTXVN là gì?

TTXVN“Thông tấn xã Việt Nam” trong tiếng Việt.

TTXVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTXVN“Thông tấn xã Việt Nam”.

Thông tấn xã Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của TTXVN

TTXVN có nghĩa “Thông tấn xã Việt Nam” trong tiếng Việt.