TVET là gì? Nghĩa của từ tvet

TVET là gì?

TVET“Technical Vocational Education and Training” trong tiếng Anh.

TVET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TVET“Technical Vocational Education and Training”.

Technical Vocational Education and Training: Giáo dục và Đào tạo nghề Kỹ thuật.

Giải thích ý nghĩa của TVET

TVET có nghĩa “Technical Vocational Education and Training”, dịch sang tiếng Việt là “Giáo dục và Đào tạo nghề Kỹ thuật”.