TVHK là gì? Nghĩa của từ tvhk

TVHK là gì?

TVHK“Tiếp viên hàng không” trong tiếng Việt.

TVHK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TVHK“Tiếp viên hàng không”.

Tiếp viên hàng không.

Giải thích ý nghĩa của TVHK

TVHK có nghĩa “Tiếp viên hàng không” trong tiếng Việt.