TVQH là gì? Nghĩa của từ tvqh

TVQH là gì?

TVQH“Thường vụ Quốc hội” trong tiếng Việt.

TVQH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TVQH“Thường vụ Quốc hội”.

Thường vụ Quốc hội.

Giải thích ý nghĩa của TVQH

TVQH có nghĩa “Thường vụ Quốc hội” trong tiếng Việt.