TVV là gì? Nghĩa của từ tvv

TVV là gì?

TVV“Tư vấn viên” trong tiếng Việt.

TVV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TVV“Tư vấn viên”.

Tư vấn viên.

Giải thích ý nghĩa của TVV

TVV có nghĩa “Tư vấn viên” trong tiếng Việt.