UBKT là gì? Nghĩa của từ ubkt

UBKT là gì?

UBKT“Uỷ ban Kiểm tra” trong tiếng Việt.

UBKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UBKT“Uỷ ban Kiểm tra”.

Uỷ ban Kiểm tra.

Giải thích ý nghĩa của UBKT

UBKT có nghĩa “Uỷ ban Kiểm tra” trong tiếng Việt.