UBMTTQ là gì? Nghĩa của từ ubmttq

UBMTTQ là gì?

UBMTTQ“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc” trong tiếng Việt.

UBMTTQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UBMTTQ“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Giải thích ý nghĩa của UBMTTQ

UBMTTQ có nghĩa “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc” trong tiếng Việt.