UCC là gì? Nghĩa của từ ucc

UCC là gì?

UCC“Uniform Commercial Code” trong tiếng Anh.

UCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UCC“Uniform Commercial Code”.

Uniform Commercial Code: Luật thương mại thống nhất.
Tên của một bộ luật Hoa Kỳ liên quan đến việc mua bán hàng hóa trên khắp các bang.

Một số kiểu UCC viết tắt khác:

Uniform Code Council: Hội đồng mã thống nhất.

User-Created Content: Nội dung do người dùng tạo.

Unified Communications Certificate: Chứng chỉ truyền thông hợp nhất.

Union Customs Code: Bộ luật Hải quan Liên minh.

Giải thích ý nghĩa của UCC

UCC có nghĩa “Uniform Commercial Code”, dịch sang tiếng Việt là “Luật thương mại thống nhất”.