UCM là gì? Nghĩa của từ ucm

UCM là gì?

UCM“Unresolved Complex Mixture” trong tiếng Anh.

UCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UCM“Unresolved Complex Mixture”.

Unresolved Complex Mixture: Hỗn hợp phức tạp chưa phân giải.

Một số kiểu UCM viết tắt khác:

Upper Convected Maxwell: Maxwell được kết hợp trên.

Giải thích ý nghĩa của UCM

UCM có nghĩa “Unresolved Complex Mixture”, dịch sang tiếng Việt là “Hỗn hợp phức tạp chưa phân giải”.