UCSB là gì? Nghĩa của từ ucsb

UCSB là gì?

UCSB“University of California, Santa Barbara” trong tiếng Anh.

UCSB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UCSB“University of California, Santa Barbara”.

University of California, Santa Barbara: Đại học California, Santa Barbara.

Giải thích ý nghĩa của UCSB

UCSB có nghĩa “University of California, Santa Barbara”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học California, Santa Barbara”.