ƯCV là gì? Nghĩa của từ ưcv

ƯCV là gì?

ƯCV“Ứng cử viên” trong tiếng Việt.

ƯCV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ƯCV“Ứng cử viên”.

Ứng cử viên.

Giải thích ý nghĩa của ƯCV

ƯCV có nghĩa “Ứng cử viên” trong tiếng Việt.