UDAS là gì? Nghĩa của từ udas

UDAS là gì?

UDAS“Uppsala-DLR Asteroid Survey” trong tiếng Anh.

UDAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UDAS“Uppsala-DLR Asteroid Survey”.

Uppsala-DLR Asteroid Survey: Khảo sát Tiểu hành tinh Uppsala-DLR.

Giải thích ý nghĩa của UDAS

UDAS có nghĩa “Uppsala-DLR Asteroid Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Tiểu hành tinh Uppsala-DLR”.