UDT là gì? Nghĩa của từ udt

UDT là gì?

UDT“Underwater Demolition Team” trong tiếng Anh.

UDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UDT“Underwater Demolition Team”.

Underwater Demolition Team: Đội phá dỡ dưới nước.

Giải thích ý nghĩa của UDT

UDT có nghĩa “Underwater Demolition Team”, dịch sang tiếng Việt là “Đội phá dỡ dưới nước”.