UE là gì? Nghĩa của từ ue

UE là gì?

UE“Unit of Employment” trong tiếng Anh.

UE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UE“Unit of Employment”.

Unit of Employment: Đơn vị việc làm.

Giải thích ý nghĩa của UE

UE có nghĩa “Unit of Employment”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị việc làm”.