UEB là gì? Nghĩa của từ ueb

UEB là gì?

UEB“University of Economics and Business” trong tiếng Anh.

UEB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UEB“University of Economics and Business”.

University of Economics and Business: Đại học kinh tế.
Tên của trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một số kiểu UEB viết tắt khác:

Unified English Braille: Chữ nổi tiếng Anh thống nhất.

Giải thích ý nghĩa của UEB

UEB có nghĩa “University of Economics and Business”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học kinh tế”.