UET là gì? Nghĩa của từ uet

UET là gì?

UET“University of Engineering and Technology” trong tiếng Anh.

UET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UET“University of Engineering and Technology”.

University of Engineering and Technology: Đại học Kỹ thuật và Công nghệ.

Một số kiểu UET viết tắt khác:

UniEnergy Technologies: Công nghệ Unienergy.

United Energy Telecommunications: Viễn thông Năng lượng Thống nhất.

University Educational Trust: Đại học Giáo dục Trust.

Giải thích ý nghĩa của UET

UET có nghĩa “University of Engineering and Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Kỹ thuật và Công nghệ”.