UH là gì? Nghĩa của từ uh

UH là gì?

UH“Unaccusative Hypothesis” trong tiếng Anh.

UH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UH“Unaccusative Hypothesis”.

Unaccusative Hypothesis: Giả thuyết không hợp lý.

Một số kiểu UH viết tắt khác:

University of Houston: Đại học Houston.

University of Hertfordshire: Đại học Hertfordshire.

University of Hawai: Đại học Hawai.

University Honors: Danh dự Đại học.

United House: Ngôi nhà thống nhất.

University of Havana: Đại học Havana.

University Hospital: Bệnh viện Đại hoc.

University of Hyogo: Đại học Hyogo.

United Hospitals: Bệnh viện Hoa Kỳ.

Unit of Hydromechanics: Đơn vị cơ học thủy văn.

Giải thích ý nghĩa của UH

UH có nghĩa “Unaccusative Hypothesis”, dịch sang tiếng Việt là “Giả thuyết không hợp lý”.