UHNWI là gì? Nghĩa của từ uhnwi

UHNWI là gì?

UHNWI“Ultra High Net Worth Individuals” trong tiếng Anh.

UHNWI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UHNWI“Ultra High Net Worth Individuals”.

Ultra High Net Worth Individuals: Cá nhân có giá trị ròng cực cao.

Giải thích ý nghĩa của UHNWI

UHNWI có nghĩa “Ultra High Net Worth Individuals”, dịch sang tiếng Việt là “Cá nhân có giá trị ròng cực cao”.