UIC là gì? Nghĩa của từ uic

UIC là gì?

UIC“University of Illinois at Chicago” trong tiếng Anh.

UIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UIC“University of Illinois at Chicago”.

University of Illinois at Chicago: Đại học Illinois tại Chicago.

Giải thích ý nghĩa của UIC

UIC có nghĩa “University of Illinois at Chicago”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Illinois tại Chicago”.