UID là gì? Nghĩa của từ uid

UID là gì?

UID“User ID” trong tiếng Anh.

UID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UID“User ID”.

User ID: Tên người dùng.

Giải thích ý nghĩa của UID

UID có nghĩa “User ID”, dịch sang tiếng Việt là “Tên người dùng”.