UIL là gì? Nghĩa của từ uil

UIL là gì?

UIL“University Interscholastic League” trong tiếng Anh.

UIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UIL“University Interscholastic League”.

University Interscholastic League: University Interscholastic League.
cơ quan quản lý hầu hết các hoạt động liên trường, đặc biệt là thể thao, ở các trường trung học công lập Texas.

Giải thích ý nghĩa của UIL

UIL có nghĩa “University Interscholastic League”, dịch sang tiếng Việt là “University Interscholastic League”.