UIT là gì? Nghĩa của từ uit

UIT là gì?

UIT“Unit Investment Trust” trong tiếng Anh.

UIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UIT“Unit Investment Trust”.

Unit Investment Trust: Ủy thác đầu tư đơn vị.

Một số kiểu UIT viết tắt khác:

University Institute of Technology: Viện Đại học Công nghệ.

User Interface Toolkit: Bộ công cụ giao diện người dùng.

Ultrasonic Impact Treatment: Điều trị tác động bằng sóng siêu âm.

Urban Improvement Trust: Niềm tin Cải thiện Đô thị.

Ultraviolet Imaging Telescope: Kính viễn vọng hình ảnh tia cực tím.

University of Itaúna: Đại học Itaúna.

Tarazona Independent Union: Liên minh độc lập Tarazona.

Giải thích ý nghĩa của UIT

UIT có nghĩa “Unit Investment Trust”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy thác đầu tư đơn vị”.