UJTL là gì? Nghĩa của từ ujtl

UJTL là gì?

UJTL“Universal Joint Task List” trong tiếng Anh.

UJTL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UJTL“Universal Joint Task List”.

Universal Joint Task List: Danh sách nhiệm vụ chung phổ quát.

Giải thích ý nghĩa của UJTL

UJTL có nghĩa “Universal Joint Task List”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách nhiệm vụ chung phổ quát”.