ULN là gì? Nghĩa của từ uln

ULN là gì?

ULN“Upper Limit of Normal” trong tiếng Anh.

ULN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ULN“Upper Limit of Normal”.

Upper Limit of Normal: Giới hạn trên của mức bình thường.

Một số kiểu ULN viết tắt khác:

Unbreakable Linux Network: Mạng Linux không thể phá vỡ.

University of Lincoln - Nebraska: Đại học Lincoln - Nebraska.

Giải thích ý nghĩa của ULN

ULN có nghĩa “Upper Limit of Normal”, dịch sang tiếng Việt là “Giới hạn trên của mức bình thường”.