ULOF là gì? Nghĩa của từ ulof

ULOF là gì?

ULOF“Unprotected loss of flow” trong tiếng Anh.

ULOF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ULOF“Unprotected loss of flow”.

Unprotected loss of flow: Mất dòng chảy không được bảo vệ.
tai nạn hạt nhân.

Giải thích ý nghĩa của ULOF

ULOF có nghĩa “Unprotected loss of flow”, dịch sang tiếng Việt là “Mất dòng chảy không được bảo vệ”.