ULOHS là gì? Nghĩa của từ ulohs

ULOHS là gì?

ULOHS“Unprotected loss of heat sink” trong tiếng Anh.

ULOHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ULOHS“Unprotected loss of heat sink”.

Unprotected loss of heat sink: Mất tản nhiệt không được bảo vệ.
tai nạn hạt nhân.

Giải thích ý nghĩa của ULOHS

ULOHS có nghĩa “Unprotected loss of heat sink”, dịch sang tiếng Việt là “Mất tản nhiệt không được bảo vệ”.