UMA là gì? Nghĩa của từ uma

UMA là gì?

UMA“Uniform Memory Access” trong tiếng Anh.

UMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UMA“Uniform Memory Access”.

Uniform Memory Access: Truy cập bộ nhớ thống nhất.

Giải thích ý nghĩa của UMA

UMA có nghĩa “Uniform Memory Access”, dịch sang tiếng Việt là “Truy cập bộ nhớ thống nhất”.