UMBC là gì? Nghĩa của từ umbc

UMBC là gì?

UMBC“University of Maryland, Baltimore County” trong tiếng Anh.

UMBC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UMBC“University of Maryland, Baltimore County”.

University of Maryland, Baltimore County: Đại học Maryland, Hạt Baltimore.

Giải thích ý nghĩa của UMBC

UMBC có nghĩa “University of Maryland, Baltimore County”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Maryland, Hạt Baltimore”.