UMCP là gì? Nghĩa của từ umcp

UMCP là gì?

UMCP“Unit Maintenance Collection Point” trong tiếng Anh.

UMCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UMCP“Unit Maintenance Collection Point”.

Unit Maintenance Collection Point: Điểm thu tiền bảo trì đơn vị.

Giải thích ý nghĩa của UMCP

UMCP có nghĩa “Unit Maintenance Collection Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm thu tiền bảo trì đơn vị”.