UMTS là gì? Nghĩa của từ umts

UMTS là gì?

UMTS“Universal Mobile Telecommunications System” trong tiếng Anh.

UMTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UMTS“Universal Mobile Telecommunications System”.

Universal Mobile Telecommunications System: Hệ thống Viễn thông Di động Toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của UMTS

UMTS có nghĩa “Universal Mobile Telecommunications System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Viễn thông Di động Toàn cầu”.