UNAIDS là gì? Nghĩa của từ unaids

UNAIDS là gì?

UNAIDS“Joint United Nations Programme on HIV/AIDS” trong tiếng Anh.

UNAIDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNAIDS“Joint United Nations Programme on HIV/AIDS”.

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS: Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV / AIDS.

Giải thích ý nghĩa của UNAIDS

UNAIDS có nghĩa “Joint United Nations Programme on HIV/AIDS”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV / AIDS”.