UNDP là gì? Nghĩa của từ undp

UNDP là gì?

UNDP“United Nations Development Programme” trong tiếng Anh.

UNDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNDP“United Nations Development Programme”.

United Nations Development Programme: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc.

Giải thích ý nghĩa của UNDP

UNDP có nghĩa “United Nations Development Programme”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc”.