UNESCO là gì? Nghĩa của từ unesco

UNESCO là gì?

UNESCO“United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” trong tiếng Anh.

UNESCO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNESCO“United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization”.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc.

Giải thích ý nghĩa của UNESCO

UNESCO có nghĩa “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc”.