UNFICYP là gì? Nghĩa của từ unficyp

UNFICYP là gì?

UNFICYP“United Nations Peacekeeping Force in Cyprus” trong tiếng Anh.

UNFICYP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNFICYP“United Nations Peacekeeping Force in Cyprus”.

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus: Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Síp.

Giải thích ý nghĩa của UNFICYP

UNFICYP có nghĩa “United Nations Peacekeeping Force in Cyprus”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Síp”.