UNIDO là gì? Nghĩa của từ unido

UNIDO là gì?

UNIDO“United Nations Industrial Development Organization” trong tiếng Anh.

UNIDO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNIDO“United Nations Industrial Development Organization”.

United Nations Industrial Development Organization: Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc.

Giải thích ý nghĩa của UNIDO

UNIDO có nghĩa “United Nations Industrial Development Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc”.