UNIFEM là gì? Nghĩa của từ unifem

UNIFEM là gì?

UNIFEM“United Nations Development Fund for Women” trong tiếng Anh.

UNIFEM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNIFEM“United Nations Development Fund for Women”.

United Nations Development Fund for Women: Quỹ Phát triển Liên hợp quốc dành cho phụ nữ.
từ Fonds de développement des Nations unies pour la femme của Pháp.

Giải thích ý nghĩa của UNIFEM

UNIFEM có nghĩa “United Nations Development Fund for Women”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ Phát triển Liên hợp quốc dành cho phụ nữ”.