UNLV là gì? Nghĩa của từ unlv

UNLV là gì?

UNLV“University of Nevada, Las Vegas” trong tiếng Anh.

UNLV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNLV“University of Nevada, Las Vegas”.

University of Nevada, Las Vegas: Đại học Nevada, Las Vegas.

Giải thích ý nghĩa của UNLV

UNLV có nghĩa “University of Nevada, Las Vegas”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Nevada, Las Vegas”.