UNPROFOR là gì? Nghĩa của từ unprofor

UNPROFOR là gì?

UNPROFOR“United Nations Protection Force” trong tiếng Anh.

UNPROFOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNPROFOR“United Nations Protection Force”.

United Nations Protection Force: Lực lượng Bảo vệ Liên hợp quốc.
ở Nam Tư cũ.

Giải thích ý nghĩa của UNPROFOR

UNPROFOR có nghĩa “United Nations Protection Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Bảo vệ Liên hợp quốc”.