UNTAET là gì? Nghĩa của từ untaet

UNTAET là gì?

UNTAET“United Nations Transitional Administration in East Timor” trong tiếng Anh.

UNTAET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNTAET“United Nations Transitional Administration in East Timor”.

United Nations Transitional Administration in East Timor: Cơ quan quản lý chuyển tiếp của Liên hợp quốc tại Đông Timor.

Giải thích ý nghĩa của UNTAET

UNTAET có nghĩa “United Nations Transitional Administration in East Timor”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan quản lý chuyển tiếp của Liên hợp quốc tại Đông Timor”.