UOS là gì? Nghĩa của từ uos

UOS là gì?

UOS“Unity Operating System” trong tiếng Anh.

UOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UOS“Unity Operating System”.

Unity Operating System: Hệ điều hành Unity.

Một số kiểu UOS viết tắt khác:

Union of Salvation: Sự liên hiệp của sự cứu rỗi.
UoS.

University Of Sulaimani: Đại học Sulaimani.

Union of Orthodox Synagogues: Liên hiệp các giáo đường chính thống.

University Of Seoul: Đại học Seoul.

University of Sahiwal: Đại học Sahiwal.
UoS.

University of Southampton: Đại học Southampton.
UoS.

University of Surrey: Đại học Surrey.
UoS.

Giải thích ý nghĩa của UOS

UOS có nghĩa “Unity Operating System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ điều hành Unity”.