UOY là gì? Nghĩa của từ uoy

UOY là gì?

UOY“University Of York” trong tiếng Anh.

UOY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UOY“University Of York”.

University Of York: Đại học York.

Giải thích ý nghĩa của UOY

UOY có nghĩa “University Of York”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học York”.