UPDA là gì? Nghĩa của từ upda

UPDA là gì?

UPDA“Uganda People's Democratic Army” trong tiếng Anh.

UPDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UPDA“Uganda People's Democratic Army”.

Uganda People's Democratic Army: Quân đội Dân chủ Nhân dân Uganda.

Giải thích ý nghĩa của UPDA

UPDA có nghĩa “Uganda People's Democratic Army”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đội Dân chủ Nhân dân Uganda”.