UPH là gì? Nghĩa của từ uph

UPH là gì?

UPH“Universal Preservation Hall” trong tiếng Anh.

UPH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UPH“Universal Preservation Hall”.

Universal Preservation Hall: Phòng bảo tồn phổ quát.

Một số kiểu UPH viết tắt khác:

Universitas Pelita Harapan: Đại học Pelita Harapan.

University of Pelita Harapan: Đại học Pelita Harapan.

Unaccompanied Personnel Housing: Nhà ở cho nhân viên không có người đi kèm.

Giải thích ý nghĩa của UPH

UPH có nghĩa “Universal Preservation Hall”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng bảo tồn phổ quát”.