UPS là gì? Nghĩa của từ ups

UPS là gì?

UPS“Uninterruptible Power Supply” trong tiếng Anh.

UPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UPS“Uninterruptible Power Supply”.

Uninterruptible Power Supply: Cung cấp điện liên tục.

Một số kiểu UPS viết tắt khác:

United Parcel Service: Dịch vụ bưu kiện United.

Giải thích ý nghĩa của UPS

UPS có nghĩa “Uninterruptible Power Supply”, dịch sang tiếng Việt là “Cung cấp điện liên tục”.